KVKK Metni


KVKK Aydınlatma Metni
1- Tanımlar:
a. Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan kişi ve kişiler.
b. Veri İşleyen: Veri sorumlusu adına kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler.
c. Site: vanilyazilim.com sitesi
d. Kanun: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
e. Açık Rıza: Üye taraflarca siteyi kullanmadan doğan verilein işlenmesi maksatlı verilmiş olan ve işbu sözleşmenin tamamını okuyup mutabık kalarak onayladıklarını belirten rıza türü.
f. Verilerin Anonimleştirmesi: Taraflar tarafından istenilmesi halinde kimliğinin ortaya çıkmasına neden olabilecek bilgilerin kimliğin ortaya çıkmasını imkansızlaştıran çerçevede düzenlenmesi.
g. Verilerin Silinmesi: Taraflardan elde edilen bilgilerin yok edilmesi.
h. Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi.
i. Kişisel Veri: Kişiye ait olan ve onu tanımlanabilir kılan her türlü bilgi.
2- Veri Sorumlusu:
vanilyazilim.com sitesi kapsamında alınan kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatı ile vanilyazilim.com yetkilileri tarafından(KİŞİ İSMİ) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında işlenmektedir.
Veri sorumlusu KİŞİ İSMİ olup 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında bulunan haklarınızdan yararlanmak maksatlı veri sorumlusu ile sözleşmenin 11. Maddesinde yer alan kanallar vasıtası ile iletişime geçilmesi gerekmektedir.
3- Toplanan Bilgiler:
vanilyazilim.com sitesi amacı kapsamında bağlantılarınızın tarafınızı tanıyabilmesi ve doğru şekilde bağlantıların geliştirilmesi amaçlı olarak tarafınızdan toplanan bilgiler;
a. 
i. Siteye kayıt olma esnasında alınan ad, soyad, vatandaşlık numarası, pasaport numarası, adres, telefon, iş veya özel e-posta adresi, yaşı, kullanıcı adı ve şifresi, gerçekleştirilen işlemlere ait cihazın IP kayıtları gibi tarafınızdan siteye üyelik maksatlı alınan veriler.
 
 
4- Toplanan Bilgilerin Kullanım Amacı:
 
a. Tarafınıza daha iyi bir hizmet sunabilmek için: Toparlanan bilgiler tarafınıza daha iyi bir hizmet sunabilmek maksatlı site tarafından içerisinde yer alan algoritmalar tarafından işlenerek kullanılmaktadır.
b. Tarafınızca gerçekleştirilen satın alma ve satın alma sonrası sunulan hizmetleri gerçekleştirmek maksatlı,
c. Kullanıcı tarafından kendisine ait hesap profilinin oluşturulabilmesi ve devamında güvenli bir şekilde giriş yapabilmesi maksatlı,
d. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yasalar çerçevesinde istenen bilgileri sunabilmek için: Kullanıcılarımızın güvenliğini sağlamaya yardımcı olmak maksadı ile gerektiğinde ise haklarımızı uygulamak maksatlı emniyet yetkililerine yardımcı olmak ve olası yasal bir durumda hukuki olarak istenilmesi mümkün olan ve tarafımızdan resmi yollarla istenilen belge ve verilerin teslimi maksatlı,
e. İstek ve taleplerinizi karşılayabilmek maksatlı,
f. Tarafınızla iletişime geçilmesini gerektiren bir durum doğması halinde bu gerekliliği yerine getirmek maksatlı,
g. Kanun kapsamında yasal sorumlulukları gerçekleştirmek maksatlı: Söz konusu kapsamda yasal ve yetkili merciler tarafından talep edilmesi yahut talep olmasa dahi yasal yükümlülüğümüzün doğması durumunda işbu yükümlülüklerin yerine getirilmesi maksatlı, olarak verileriniz işlenmektedir.
 
 
5- Kişisel Verilerin Paylaşılması:
a. Talep edilen hizmetin gerçekleştirilmesi esnasında (sadece zorunlu ve kullanıcı tarafından sağlanan veriler) vanilyazilim.com ile çalışacak olan kişiler ile (örneğin makaleye kişi müdahalesi gerektiği hallerde taleplerinizin çalışanlara iletilmesi gibi),
b. Kolluk teşkilatı ve diğer Yasal Kurumlar ile;
i. Soruşturma kapsamında savcılık kararı ile istenilmesi halinde,
ii. Kovuşturma aşamasında mahkeme kararı ile istenilmesi halinde,
iii. 3. Bir kişinin korunması yahut suç oluşmasının önlenmesi maksadı ile madde 3 kapsamındaki veriler Kolluk teşkilatı ve diğer Yasal Kurumlar ile paylaşılabilecektir.
c. Tarafımızın ya da üyelerimiz, iş ortaklarımız veya diğer ilgili tarafların yasal haklarını korumak için gerekmesi halinde resmi kurumlar ile paylaşılabilecektir.
 
6- Kişisel Verilerin İşlenilmesi Süreci:
Madde 3 kapsamında elde edilen kişisel verileriniz, KVKK, Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde hazırlanan ve işbu sözleşmede yer alan saklama ve imhaya ilişkin politika ve prosedürlerinde belirtilen genel prensipler ve düzenlemelere uygun şekilde saklanmakta ve imha edilmektedir. Bu kapsamda kişisel verileriniz, KVKK’nın 5’inci ve 6’ncı maddelerinde yer alan kişisel veri işleme şartlarının tamamının ortadan kalkması halinde imha edilecektir. Açık rıza kişisel veri işleme şartına dayalı olarak işlenen kişisel verileriniz ise, açık rızanızı geri çekmeniz halinde 180 günlük periyodik imha süreci içerisinde gerçekleştirilen ilk imha işlemi esnasında imha edilecektir ve süreç hakkında tarafınıza bilgi verilecektir. (İmha işlemi sonrasında sitenin gelişimi maksatlı istatistiki bilgilerin anonimleştirilerek kullanılması hakkı saklıdır) Kişisel verilerinizin imha edilmesine ilişkin talepleriniz bakımından mevcut haklarınız işbu sözleşmenin 7’ncı maddesinde yer almaktadır.
 
 
 
 
7- Kanun Kapsamında Yer Almakta Olan Haklarınız:
Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 11. Maddesi kapsamında mevcut haklarınız;
a. Bilgilerinizin güncellenmesi: Hakkınızda tutulan bilgilerin yanlış olduğuna ya da artık bunları kullanma yetkimizin olmadığına inanmanız durumunda işbu sözleşmenin 11. Maddesinde yer alan bilgiler vasıtası ile söz konusu bilgilerin güncellenmesini talep etme hakkınız,
b. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme ve işlendi ise buna ilişkin bilgileri talep etme hakkınız,
 
c. İşlenen verileriniz hakkında tarafınıza bilgi verilmesi: Tarafınızın sözleşmenin 3. Maddesi kapsamında işlenmiş olan verileri hakkında bilgi ve döküman isteme hakkınız,
d. Sitemiz yahut 3. Parti uygulamalarımız tarafından otomatik olarak işlenen kişisel verilerinizin aleyhinize sonuç doğurma ihtimalinin olması yahut yanlış olduğunu düşündüğünüz bir sonucun meydana gelmesi halinde bu durumun düzeltilmesini talep etme hakkınız,
e. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme hakkınız,
 
 
f. Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 7. Maddesi kapsamında Bilgilerinizin anonimleştirilmesi hakkınız,
g. Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 7. Maddesi kapsamında tarafınızdan alınan bilgilerin silinmesi hakkınız,
h. Hesabınızın silinmesi hakkınız,
i. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olup,
 
Söz konusu hakların kullanılması maksatlı olarak işbu kanunun 11. Maddesinde  yer almakta olan bilgiler vasıtası ile tarafımızla iletişime geçmeniz gerekmektedir.
 
 
 
 
 
 
8- Bilgilerinizin Saklanma Süresi:
Kişisel bilgilerinizi yalnızca meşru iş amaçları için ihtiyacımız olduğu sürece ve yasaların izin verdiği şekilde saklanacaktır.
 
a. Üyelerimizin güvenliğini sağlamak maksatlı hesap kapatıldıktan sonra 2 yıllık süreçte tarafınızın ve politikalarımızın korunması maksatlı hukuka aykırı veya zararlı davranışların araştırılması gerekebileceği ihtimaline karşı verileriniz saklanmaya devam edilecektir. Süreç sona erdiğinde herhangi bir yasal durum bulunmaması halinde verileriniz silinecek yahut anonimleştirilecektir.
 
b. Üyeliğiniz sona erse yahut ermese dahi tarafımıza bilgilerin saklanmaya devam edilmesi hakkında yasal bildirim yapılması halinde madde 3 kapsamındaki verileriniz saklanmaya devam edilecektir.
 
9- Bilgilerinizin Saklanma Ve Korunma Yöntemleri: Tarafımız, Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 12. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak açıklanmasını, erişimini, aktarılmasını veya başka şekillerde meydana gelebilecek güvenlik eksikliklerini önlemek için, korunacak verinin niteliğine göre gerekli her türlü tedbirleri almaktadır. Bu güvenlik önlemlerini her geçen gün artırmaktayız bunlara ek olarak verilerinizin paylaşılacağı 3. Kişilerle gizliliğe ilişkin sözleşmeler imzalamakta ve bu kişileri özenle seçmekteyiz.) Bu kapsamda Tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yayımlanmış olan rehberlere uygun olarak gerekli güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik ve idari tedbirleri almaktadır.
 
10- Sözleşme Güncellemeleri Hakkında:
İşbu sözleşmenin imza tarihinden sonraki bir tarihte sözleşmenin mevcudunda bir değişiklik olması halinde işbu değişiklikler kullanıcılara kayıtlı iletişim adresleri aracılığı ile bildirilecek olup değişikliklerin taraflarca kabul edilmemesi halinde üyelikleri sonlandırılacak olup sözleşmenin 8. Maddesi kapsamında yer alan süreler uygulanacaktır.
 
11- Bize Ulaşın:
Kişisel Verilerin Korunması Kanununun uygulanması ile ilgili sorularınız, talepleriniz, görüşleriniz, önerileriniz ve diğer konular hakkında aşağıdaki vasıtalar aracılığı ile tarafımızla iletişime geçebilirsiniz.
a. Veri Sorumlusu:KİŞİ İSMİ
b. E-Posta: EPOSTA
c. Adres: ADRES
 

İzmir şehrinden satın alındı. 1 saat önce   Onaylandı

İletişime Geç